Algemene voorwaarden van Pedicurepraktijk Sanofoot.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Sanofoot en een cliënt waarop Pedicurepraktijk  Sanofoot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicurepraktijk Sanofoot
Pedicurepraktijk Sanofoot zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Sanofoot zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicurepraktijk Sanofoot melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Sanofoot het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Sanofoot de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicurepraktijk Sanofoot moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak met de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Pedicurepraktijk Sanofoot vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicurepraktijk Sanofoot vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloopt van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicurepraktijk Sanofoot vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicurepraktijk Sanofoot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Pedicurepraktijk Sanofoot neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicurepraktijk Sanofoot behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 Pedicurepraktijk Sanofoot zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding
Pedicurepraktijk Sanofoot is verplicht to geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Sanofoot verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Sanofoot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Sanofoot is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicurepraktijk Sanofoot is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
Pedicurepraktijk Sanofoot heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicurepraktijk Sanofoot meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Garantie
Pedicurepraktijk Sanofoot geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichtte behandeling en producten.
Deze garantie vervalt indien:
-de cliënt andere producten dan de door Pedicurepraktijk Sanofoot geadviseerde heeft gebruikt
-de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
-de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd
-de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking mondeling en schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Sanofoot.
Pedicurepraktijk Sanofoot moet de klager binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk antwoord geven. Indien de klacht gegrond is zal Pedicurepraktijk Sanofoot de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien Pedicurepraktijk Sanofoot en klager niet tot overeenstemming kunnen komen zal de Geschillencommissie ingeschakeld worden.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Sanofoot en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Sanofoot en cliënt.